1. പല്ലവിത

    1. വി.
    2. വികസിച്ച
    3. മൊട്ടിട്ട, തളിർത്ത
    4. ചിഞ്ചായം തേച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക