1. പല്ലവിതം

    1. നാ.
    2. കോലരക്ക്
    3. മൊട്ടിട്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക