1. പല്ലിത്തടി

    1. നാ.
    2. ഊർച്ചമരം
    3. നിലം നിരപ്പാക്കാനുള്ള തടി, നീണ്ടുവളഞ്ഞ ആണികൾ അധോമുഖമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക