1. പല്ലി1

  1. നാ.
  2. പല്ലിത്തടി
  3. നീണ്ടതും പൊങ്ങിയതുമായ പല്ലുള്ളവൾ
  4. ആഹാരസാധനങ്ങൾ കുത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഫോർക്ക്
 2. പല്ലി2

  1. നാ.
  2. ഗൗളി
  3. പഞ്ചസാര
  4. ഗൃഹം
  5. ജനവാസമുള്ള പ്രദേശം, നഗരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക