1. പല്ലുളി

  1. നാ.
  2. പല്ലുകുത്തി
  3. ചിരവനാക്കുപോലെ ചെറിയ പല്ലുകളുള്ള ഒരിനം ഉളി (കൊത്തുപണിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്)
 2. പാലൊളി

  1. നാ.
  2. പാൽപോലെയുള്ള ശോഭ, വെണ്മ, അഴക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക