1. പല്ലേരി

    1. നാ.
    2. ഊന്, മോണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക