1. പളപളപ്പ്

    1. നാ.
    2. പ്രകാശം, തിളക്കം, ഭംഗി
    3. ഭാഹ്യമോടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക