1. പളുങ്ക്

    1. നാ.
    2. കണ്ണാടി, സ്ഫടികതുല്യമായ വസ്തു
    3. കർപ്പൂരം. (പ്ര.) പളുങ്കുമുദ്രികയിടുക = പളുങ്കു കടുക്കൻ ധരിച്ചു യോഗിയാവുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക