1. പളുങ്ങുക1

  1. ക്രി.
  2. താഴുക
  3. കുനിയുക
  4. ചുളുങ്ങുക
  5. (ആഭരണവും മറ്റും) ചതയുക
  6. പതുങ്ങുക
 2. പളുങ്ങുക2

  1. നാ.
  2. പ്രകാശിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക