1. പളുപളെ

    1. അവ്യ.
    2. പ്രകാശത്തോടുകൂടി തിളങ്ങുമാറ്
  2. പളപള

    1. അവ്യ.
    2. പ്രകാശിക്കുമാറ്, വെട്ടിത്തിളങ്ങത്തക്കവണ്ണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക