1. പള്ളികൊണ്ടാൻ

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു (അനന്തനാഗമാകുന്ന ശയ്യയിൽ കുടികൊള്ളുന്നവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക