1. പള്ളികൊള്ളുക

    1. ക്രി.
    2. ഉറങ്ങുക (രാജാക്കന്മാർ ദേവന്മാർ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക