1. പള്ളിക്കട്ടിൽ

    1. നാ.
    2. രാജാവിൻറെയോ ദേവൻറെയോ കട്ടിൽ
  2. പിള്ളക്കട്ടിൽ

    1. നാ.
    2. തൊട്ടിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക