1. പള്ളിക്കള്ളൻ

    1. നാ.
    2. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചുനടക്കുന്നവൻ, പഠിക്കാൻ മടിയുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക