1. പള്ളിത്തണ്ട്

    1. നാ.
    2. രാജാവിൻറെ പല്ലക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക