1. പള്ളിബാണപ്പെരുമാൾ

    1. നാ.
    2. അവസാനത്തെ പെരുമാൾ (ഇദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു മക്കത്തുപോയി എന്നും അങ്ങനെയല്ല് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു എന്നും ഐതിഹ്യങ്ങൾ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക