1. പള്ളിമെത്ത

    1. നാ.
    2. രാജാവിൻറെയും മറ്റും മെത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക