1. പള്ളിയമ്പ്

    1. നാ.
    2. കൈത
    3. രാജാവിൻറെ അസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക