1. പള്ളിയാർ

  1. നാ.
  2. ക്രിസ്ത്യാനികൾ
  3. ബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ
 2. പള്ളിയറ

  1. നാ.
  2. ദേവൻറെയും രാജാവിൻറെയും മറ്റും ഉറക്കറ
  3. ചെറിയ കോവിൽ, കാവ്. (പ്ര.) പള്ളിയറക്കാരൻ പാറ്റിത്തുപ്പിയാൽ പള്ളിയറയിലും തുപ്പാം (പഴ.)
 3. പിള്ളയാർ

  1. നാ.
  2. ഗണപതി
  3. മകൻ
  4. പെരുവയറൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക