1. പള്ളിയൈന്തോളം

    1. നാ.
    2. ദേവൻറെയോ രാജാവിൻറെയോ പല്ലക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക