1. പഴക്കായ്

    1. നാ.
    2. പഴുപ്പിക്കാനുള്ള വാഴക്കായ്
    3. പഴുത്തകായ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക