1. പഴക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഇണക്കുക
    3. പരിശീലിപ്പിക്കുക
    4. പഴയതാക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക