1. പഴനിലം

    1. നാ.
    2. തരിശിട്ടിരിക്കുന്ന നിലം
  2. പാഴ്നിലം

    1. നാ.
    2. തരിശുനിലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക