1. പഴപ്രഥമൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു മധുരക്കറി (ഏത്തപ്പഴം വരട്ടിയെടുത്ത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക