1. പഴമക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. വൃദ്ധൻ, അനുഭവസ്ഥൻ (പണ്ടത്തെ പലകാര്യങ്ങളും നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവൻ)
    3. യാഥാസ്ഥിതികൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക