1. പഴമൊഴി

    1. നാ.
    2. പഴഞ്ചൊല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക