1. പഴമ്പാച്ചി

    1. നാ.
    2. ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രസവംകൊണ്ടു വയറും മുലയും ഒട്ടിയവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക