1. പഴയ

    1. വി.
    2. പണ്ടേയുള്ള, പുരാതനമായ, മുമ്പുപ്രയോഗിച്ച. (പ്ര.) പഴയപല്ലവി = മുമ്പു പലതവണ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞത്. പഴമണ്ണ് = പുതിയ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാത്ത യാഥാസ്ഥിതികത്വം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക