1. പഴവൻ

    1. നാ.
    2. കാരണവൻ
    3. വൃദ്ധൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക