1. പഴശി

    1. നാ.
    2. ഒരു കോട്ട (വടാൻ കോട്ടയം, കോട്ടയം കേരളവർമയുടെ ആസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക