1. പഴാരർ

    1. നാ.
    2. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനദേവത
    3. ബ്രാഹ്മണരിൽ ഒരു വർഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക