1. പഴിദോഷം

    1. നാ.
    2. കുറ്റപ്പെടുത്തൽ
    3. അപവാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക