1. പഴുക്ക

    1. നാ.
    2. പഴുത്ത അടയ്ക്ക
    3. പഴുക്കാൻ വച്ച കായ്
    4. ഒരു നിറം (പഴുത്തഅടയ്ക്കയുടെ നിറം, മഞ്ഞയും ചെമപ്പും കലർന്നത്)
    5. ചായനൂല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക