1. പഴുക്കാപ്പുലി

    1. നാ.
    2. ഒരു കാട്ടുമൃഗം (ചെമന്ന പുള്ളിപ്പുലി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക