1. പഴുത്ത

  1. വി. ഭൂ.പേ.
  2. പാകമായ
 2. പഴുത്

  1. നാ.
  2. നഷ്ടം
  3. കുറ്റം
  4. ഒഴികഴിവ്
  5. കള്ളം
  6. ദ്വാരം, വിടവ്, ഇട
  7. സമയം, തക്കം, അവസരം
  8. പാഴായുള്ള അവസ്ഥ, ദാരിദ്യ്രം
  9. തെറ്റ്. (പ്ര.) പഴുതാകുക = നിഷ്ഫലമാകുക. പഴുതില്ല = പാടില്ല. പഴുതുപെടുക = നശിക്കുക. പഴുതുകാണുക = പരിഹാരമാർഗം കണ്ടുപിടിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക