1. പഴുപ്പിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പഴുക്കുമാറാക്കുക
    3. പഴുത്തനിറമാക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക