1. പഴുപ്പൻ

    1. നാ.
    2. ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ
    3. പിത്തംപിടിച്ചവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക