1. പഴുവം

    1. നാ.
    2. സമൂഹം
    3. കൂട്ട്
    4. പടുവം, കാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക