1. പവനവ്യാധി

    1. നാ.
    2. വാതരോഗം
    3. (ശ്രീകൃഷ്ണൻറെ ഇഷ്ടനും മന്ത്രിയുമായ) ഉദ്ധവരുടെ ഒരു പര്യായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക