1. പവനി

  1. നാ.
  2. തുറപ്പ, ചൂൽ (ശുദ്ധമാക്കുനത്)
 2. പാവനി1

  1. നാ.
  2. പശു
  3. തുളസി
  4. കടുക്ക
  5. ഗംഗ
  6. പരിശുദ്ധം
 3. പാവനി2

  1. നാ.
  2. ഹനുമാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക