1. പവനൻ

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു
  3. ഗാർഹപത്യാഗ്നി
  4. വായു (ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാൽ)
 2. പാവനൻ

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു
  3. അഗ്നി
  4. ഹനുമാൻ
  5. വേദവ്യാസൻ
  6. സിദ്ധൻ
  7. പരിശുദ്ധൻ
  8. രണ്ടു ശക്തികളിൽ ഒന്ന് (മറ്റേത് അപാവനൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക