1. പവമാനൻ

    1. നാ.
    2. വായു, ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക