1. പവഴ

  1. നാ.
  2. ബാണം
 2. പേവഴി

  1. നാ.
  2. ചീത്തവഴി
  3. ദുർമാർഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക