1. പവി

  1. നാ.
  2. അഗ്നി
  3. കരിമ്പ്
  4. അമ്പ്
  5. കുന്തമുന
  6. വജ്രം, ഇന്ദ്രൻറെ ആയുധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക