1. പവിതം

    1. നാ.
    2. കുരുമുളക്
    3. ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക