1. പവിത്രവിരൽ

    1. നാ.
    2. അണിവിരൽ (പവിത്രമോതിരം ധരിക്കുന്ന വിരൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക