1. പവിഴം

    1. നാ.
    2. നവരത്നങ്ങളിൽ ഒന്ന്, വിദ്രുമം (ചില സമുദ്രജീവികളുടെ അസ്ഥിയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നത്, ചെമപ്പുനിറമുള്ളതു മുഖ്യം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക