1. പവിഴക്കൊമ്പ്

    1. നാ.
    2. നീളത്തിലുള്ള പവിഴം, കടലിനടിയിൽനിന്നുകിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളത്, മുറിച്ചു ഭംഗിപ്പെടുത്താത്ത പവിഴം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക