1. പവിഴമാല

    1. നാ.
    2. പവിഴംകൊണ്ടുള്ള മാല
  2. പവിഴമല

    1. നാ.
    2. കിഴക്കൻ പർവത നിര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക