1. പവിഴാധരം

    1. നാ.
    2. പവിഴംപോലെയുള്ള ചുണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക